โครงการ :Hotel Indigo Bangkok

งานระบบดับเพลิง : Hotel Indigo Bangkok

ประเภทงาน: ติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบAutomatic ชนิดน้ำยาดับเพลิง Halotron NON C.F.C

  • งานระบบดับเพลิงปี 2015
  • Hotel Indigo Bangkok
  • Project Amount : ติดต่อสอบถาม
  • Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

ออกแบบระบบดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลจนส่งมอบงาน

สอบถามความต้องการจากลูกค้า

ส่งทีมสำรวจสอบถามความต้องการจากลูกค้า

ออกแบบระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบระบบ

ดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อสรุปแบบแผนการทำงานได้เรียบร้อยเราก็ทำการก่อสร้าง